O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Kierownik/kierowniczka działu edukacji

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje kierownika/kierowniczki działu edukacji

Jeśli jesteś osobą, która lubi pracę z ludźmi, jest kontaktowa, i nie boi się dynamicznej pracy oraz ma ochotę brać udział w rozwoju naszej instytucji to szukamy właśnie Ciebie!

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie koncepcji programu edukacyjnego i publicznego związanego z aktualnymi wystawami oraz programu stałych zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych i odbiorców/odbiorczyń indywidualnych;
 • koordynacja pracy osób zatrudnionych w dziale i współpracowników;
 • koordynowanie i współpraca merytoryczna przy realizacji wydawnictw oraz programu filmowego działu edukacji;
 • koordynowanie współpracy działu edukacji z innymi działami Galerii;
 • koordynowanie i tworzenie programów współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 • koordynowanie i współpraca przy wszystkich wydarzeniach organizowanych przez dział edukacji;
 • przygotowanie i aktualizacja budżetu działu;
 • koordynowanie przygotowania umów do projektów realizowanych przez dział;
 • dyżury w czasie wydarzeń organizowanych przez dział
 • realizacja bieżących zadań w dziale.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, mile widziane historia sztuki, kulturoznawstwo, pedagogika;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności zarządzania zespołem i projektami; mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • wysoka kultura osobista;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu szkoleń i warsztatów;
 • umiejętność tworzenia/współtworzenia scenariuszy zajęć, lekcji, warsztatów;
 • doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów edukacyjnych i umiejętność pisania przejrzystych, logicznych tekstów;
 • umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i/lub seniorami, osobami z niepełnosprawnościami; mile widziane udokumentowane doświadczenie;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym;
 • terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • kreatywność, komunikatywność, otwartość;
 • zainteresowanie historią sztuki i kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków łączących się
  z tematyką Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5900 brutto;
 • dodatek funkcyjny;
 • dodatek stażowy za wysługę lat na podstawie udokumentowanego stażu pracy uprawniającego do otrzymania tego świadczenia;
 • dofinansowanie do pakietu medycznego i wypoczynku;

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko” lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz przyszłych rekrutacji”
 • prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@zacheta.art.pl z dopiskiem rekrutacja na stanowisko Kierownik/kierowniczka działu edukacji.
 • Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 r. 
 • Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych - Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zachętą – Narodową Galeria Sztuki z siedzibą w Warszawie, pl. Małachowskiego 3, 00-916, Warszawa, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 34/92, NIP 526-025-12-10, REGON 000275949 (dalej „ADO”).
 2. Inspektor Ochrony Danych W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki jest Paweł Mościcki pod adresem email: iodo@zacheta.art.pl, lub pisemnie na adres siedziby ADO wskazany w pkt I.
 3. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy
   z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy; Dodatkowo,
   o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych; Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności
   lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie. Może Pani/Pan wyrazić również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki oraz na udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez spółki naszej grupy kapitałowej.
  3. W przypadku przesłania przez Panią/Pana danych osobowych szczególnej kategorii - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. Wycofanie zgody W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące. Cofnięcie zgody można zgłosić na adres :
 5. Okres przetwarzania danych  Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania
  1. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż cztery miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.
  2. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody lub administrator usunie dane wcześniej, jeżeli wycofana zostanie Pani/Pana zgoda przed upływem 12 miesięcy. Terminy, o których mowa powyżej, liczone są jako pierwszy dzień miesiąca po wskazanym w pkt. a i b maksymalnym terminie przetwarzania danych lub w pierwszym dniu miesiąca następującego po zakończeniu procesu rekrutacji.
 6. Odbiorcy danych  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym
  na podstawie przepisów prawa;
 7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG“).
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji znajdziesz na https://uodo.gov.pl
 9. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora wskazanego powyżej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie
  w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ewentualny sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę iodo@zacheta.art.pl lub na adres siedziby administratora danych wskazany w pkt. I powyżej.
 10. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji wskazanych procesów przetwarzania. Odmowa podania danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości udziału osoby, której dane dotyczą w realizacji wskazanego procesu.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.