O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. dostępności w projekcie POPC (1)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje doświadczonej osoby na stanowisko specjalisty ds. dostępności w projekcie POPC.

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne

 • Umiejętność identyfikowania barier w dostępnie do kultury, w tym kultury cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością.
 • Znajomość usług dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku i umiejętność ich elastycznego dostosowywania do potrzeb galerii sztuki i zbiorów sztuki współczesnej. 
 • Znajomość warsztatu audiodeskryptora.
 • Doświadczenie w tworzeniu opisów alternatywnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dobra znajomość  podstawowych narzędzi informatycznych w pracy biurowej.

Doświadczenie

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością lub na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Doświadczenie w zakresie organizacji pracy grup.
 • Wykształcenie wyższe: kierunki artystyczne lub inne kierunki związane z obszarem kultury. 
 • Doświadczenie w samodzielnym opracowaniu skryptów do audiodeskrypcji / można załączyć wybrane skrypty do zgłoszenia/
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji autorskich projektów dla osób z niepełnosprawnością w obszarze kultury.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • Diagnozowanie barier w dostępie do publikacji i materiałów na stronie www Zachęty i powiązanych z nią portalach społecznościowych.
 • Dostosowywanie standardowych usług dostępności  do specyfiki oferty Zachęty.
 • Otwartość na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w usługach dostępności i sposobów na ich wdrożenie.
 • Współpraca w zespole zajmującym się digitalizacją zbiorów i archiwaliów Zachęty na poszczególnych etapach projektu POPC, w tym na etapie budowania bazy danych na potrzeby strony www i aplikacji.
 • Pomoc w prowadzeniu wewnętrznych audytów dostępności oraz szkoleń dla pracowników Zachęty w zakresie tworzenia dostępnych treści i materiałów.
 • Prowadzenie warsztatów i wywiadów środowiskowych z osobami z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Opracowywanie opisów alternatywnych do treści wizualnych i multimedialnych.
 • Pisanie skryptów do audiodeskrypcji.
 • Nagrywanie podkastów.
 • Inne zadania wynikające z pracy zespołu Digitalizacji w projekcie POPC realizowanym przez Zachętę.   

Warunki zatrudnienia na stanowisku

Oferujemy

 • Pracę w zespole Zachęty przy digitalizacji zasobów Zachęty w związku z tworzeniem nowej strony internetowej i mobilnego narzędzia edukacyjnego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze dostępności kultury oraz dostępności cyfrowej.
 • Możliwość świadczenia pracy zdalnej, z zastrzeżeniem wyznaczonych okresów pracy stacjonarnej w Warszawie, w siedzibie pracodawcy.
 • Elastyczny czas pracy.

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie zaangażowana w ramach projektu pt.:

„Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

CV wraz z klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

prosimy przesyłać na adres e-mail: 

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 października 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami

Nabór na stanowisko specjalisty ds. dostępności w projekcie POPC (2)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje doświadczonej osoby na stanowisko specjalisty ds. dostępności w projekcie POPC.

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

 • Umiejętność identyfikowania barier w dostępnie do kultury, w tym kultury cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
 • Znajomość rozwiązań i usług dostępności dla osób Głuchych i umiejętność ich elastycznego dostosowywania do potrzeb galerii sztuki i zbiorów sztuki współczesnej. 
 • Biegła znajomość polskiego języka migowego.
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z Kulturą Głuchych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dobra znajomość  podstawowych narzędzi informatycznych w pracy biurowej.

Doświadczenie

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchu lub na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu.
 • Wykształcenie wyższe: kierunki artystyczne lub inne kierunki związane z obszarem kultury. 
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji autorskich projektów dla osób z niepełnosprawnością w obszarze kultury.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • Diagnozowanie barier w dostępie dla Głuchych do publikacji i materiałów na stronie www Zachęty i powiązanych z nią portalach społecznościowych.
 • Dostosowywanie standardowych usług dostępności  do specyfiki oferty Zachęty.
 • Otwartość na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w usługach dostępności i sposobów na ich wdrożenie.
 • Współpraca w zespole zajmującym się digitalizacją zbiorów i archiwaliów Zachęty na poszczególnych etapach projektu POPC, w tym na etapie budowania bazy danych na potrzeby strony www i aplikacji.
 • Pomoc w prowadzeniu wewnętrznych audytów dostępności oraz szkoleń dla pracowników Zachęty w zakresie tworzenia dostępnych treści i materiałów.
 • Prowadzenie warsztatów z osobami z niepełnosprawnością słuchu oraz wywiadów środowiskowych wśród Głuchych na temat korzystania z oferty kulturalnej, w tym w wersji cyfrowej.
 • Opracowanie i nagrania treści w polskim języki migowym dotyczących zasobów i programu Zachęty.
 • Inne zadania wynikające z pracy zespołu Digitalizacji w projekcie POPC realizowanym przez Zachętę.  

Warunki zatrudnienia na stanowisku

Oferujemy

 • Pracę w zespole Zachęty przy digitalizacji zasobów Zachęty w związku z tworzeniem nowej strony internetowej i mobilnego narzędzia edukacyjnego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze dostępności kultury oraz dostępności cyfrowej.
 • Rozwijanie kompetencji kulturowych w oparciu o program Zachęty.
 • Możliwość świadczenia pracy zdalnej, z zastrzeżeniem wyznaczonych okresów pracy stacjonarnej w Warszawie, w siedzibie pracodawcy.
 • Elastyczny czas pracy.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie zaangażowana w ramach projektu pt.:

„Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

CV wraz z klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

prosimy przesyłać na adres e-mail: 

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 października 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje do swojego zespołu odpowiedzialnej i skrupulatnej osoby na stanowisko „specjalista ds. zamówień publicznych” – pełny etat

Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 1. Koordynowanie prac dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w zakresie wydatków do 30 000 euro oraz powyżej zgodnie z przepisami ustaw, aktami wykonawczymi, wewnętrznymi regulacjami.
 2. Sporządzanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Sporządzanie i prowadzenie pełnej dokumentacji w tym protokoły postępowań, plany i rejestry zamówień publicznych.
 4. Udział w pracach komisji przetargowych, badanie ofert pod względem ich formalnej poprawności i oceny spełnienia warunków podmiotowych  przedmiotowych.
 5. Przygotowywanie wniosków i protokołów z posiedzeń Komisji dla Dyrektora.
 6. Prowadzenie koniecznej korespondencji w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia i wykonywanie wszystkich czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z przepisami prawa i Instrukcją kancelaryjną.
 8. Czuwanie nad zachowaniem wymogów prawa w zakresie poufności postępowania, tajności informacji handlowych zastrzeżonych przez wykonawców.
 9. Koordynacja procedur wewnętrznych związanych z udzielaniem zamówień podobnych i dodatkowych zgodnie z zapisami ustawy PZP.
 10. Przygotowanie i realizacja sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
 11. Prowadzenie rejestru wniosków, rejestru udzielonych zamówień publicznych oraz rejestru umów.
 12. Koordynacja Kontroli Zarządczej w organizacji.

Poszukiwana osoba powinna spełniać następujące wymagania:

 1. Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych oraz ustawy o Finansach publicznych.
 2. Praktyczna znajomość tworzenia SIWZ, Umów, OPZ.
 3. Znajomość elektronizacji ZP.
 4. Znajomość zasad kwalifikowalności i wydatków.
 5. Wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze.
 6. Doświadczenie zawodowego min. 3 lata, preferowane doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Odpowiedzialność i skrupulatność.

W zamian gwarantujemy:

 1. Samodzielne stanowisko.
 2. Dużą autonomię w realizacji powierzonych obowiązków.
 3. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat.
 4. Wynagrodzenie 5000- 6000 brutto, w zależności od doświadczenia.
 5. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w różnorodnych projektach.
 6. Pracę w dynamicznym środowisku.
 7. Dofinansowanie do pakietu medycznego, wypoczynku.

CV wraz z klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Prosimy przesyłać na adres e-mail: 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2020 r. (Zachęta zastrzega sobie prawo do wczesniejszego zakończenia rekrutacji)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Praktyki i staże w Zachęcie

Aktualnie poszukujemy studentów historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych do współpracy z kuratorami przy organizacji wystaw oraz do współpracy z działem dokumentacji.  Prosimy o przesyłanie CV oraz wypełnionego kwestionariusza na adres  do 15 września 2019 roku. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy indywidualne. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy i są bezpłatne.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów).
 • program praktyk dostosowywanych do oczekiwań praktykanta z uwzględnieniem specyfiki pracy galerii.

Wydajemy zaświadczenia / potwierdzenia odbycia praktyk.

 • Kto może odbyć praktyki w Zachęcie?

  • studenci i absolwenci historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych;
  • studenci i absolwenci uczelni artystycznych;
  • uczniowie artystycznych szkół ponad-gimnazjalnych.

 • Wymagania

  • znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego;
  • biegła obsługa komputera;
  • dyspozycyjność;
  • komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie;
  • dobry kontakt z dziećmi (dla osób zainteresowanych organizacją warsztatów).

 • Program praktyk

  • organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży;
  • Organizacja wydarzeń edukacyjnych;
  • dokumentacja wydarzeń artystycznych na świecie: pomoc w archiwizacji bogatego zbioru dokumentów życia artystycznego na świecie po 1945 roku;
  • organizacja wystaw: współpraca z kuratorami, asystentami kuratorów i artystami przy tworzeniu ekspozycji czasowych;
  • opieka nad bieżącymi projektami wystawienniczymi i edukacyjnymi;
  • obsługa administracyjna i pomoc w pracach biurowych;
  • współpraca przy redakcji tekstów i tłumaczeniach;
  • współpraca przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji.
Opiekun programu praktyk: Karolina Iwańczyk   

kwestionariusz praktyk (docx)