O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Koordynatorka/Koordynator do spraw pozyskiwania i rozliczania funduszy i grantów

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje Koordynatorki/Koordynatora do spraw pozyskiwania i rozliczania funduszy i grantów

Jeśli jesteś osobą, która lubi pracę z ludźmi, jest kontaktowa, i nie boi się dynamicznej pracy oraz ma ochotę brać udział w rozwoju naszej instytucji to szukamy właśnie Ciebie!

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji działań projektowych w ramach Programu FEnIKS 2021-2027 (dofinansowanie ze środków EFRR);
 • Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Instytucji Wdrażającej, Partnerami i Uczestnikami Projektu, Wykonawcami oraz Dostawcami towarów i usług w celu realizacji zakresu rzeczowego projektu;
 • Koordynacja projektu, prowadzenie budżetów i  harmonogramów, nadzór nad wymaganą dokumentacją, prowadzenie sprawozdań oraz rozliczanie projektu;
 • przygotowanie i udział w kontrolach;
 • realizacja otrzymanego projektu do całkowitej realizacji;
 • reprezentowanie instytucji na oficjalnych spotkaniach, utrzymywanie relacji z partnerami;

Wymagania:

 • doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych (mile widziane doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z EFRR);
 • preferowane wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: finanse, zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja;
 • bardzo dobra znajomość procedur i szczegółowych wytycznych, niezbędnych do złożenia wniosku oraz prawidłowego rozliczania projektów unijnych – mile widziane doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu projektu w ramach Programu FEnIKS 2021-2027;
 • bardzo dobra znajomość systemów aplikacyjnych, jak i monitorująco-sprawozdawczych, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia projektu;
 • bardzo dobra organizacja pracy i realizacja zadań w wymaganych terminach;
 • umiejętność efektywnej komunikacji i budowania dobrych relacji, wysoki poziom kultury osobistej;
 • samodzielność i odpowiedzialność za realizowane zadania;
 • zaangażowanie, elastyczność i skrupulatność;

Oferujemy:

 • współpracę w ramach umowy cywilnoprawnej na okres kilku miesięcy, z możliwością przedłużenia współpracy na cały okres trwania projektu;
 • wynagrodzenie miesięczne brutto: od 7 000 zł do 9 000 zł
 • możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności w naszej Galerii;
 • możliwość udziału w ciekawych projektach realizowanych przez Zachętę

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@zacheta.art.pl z dopiskiem Koordynatorka/Koordynator ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych. Na oferty czekamy do 06.08.2024 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych - Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zachętą – Narodową Galeria Sztuki z siedzibą w Warszawie, pl. Małachowskiego 3, 00-916, Warszawa, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 34/92, NIP 526-025-12-10, REGON 000275949 (dalej „ADO”).
 2. Inspektor Ochrony Danych W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki jest Paweł Mościcki pod adresem email: iodo@zacheta.art.pl, lub pisemnie na adres siedziby ADO wskazany w pkt I.
 3. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy; Dodatkowo,o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych; Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie. Może Pani/Pan wyrazić również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki oraz na udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez spółki naszej grupy kapitałowej.
 • W przypadku przesłania przez Panią/Pana danych osobowych szczególnej kategorii - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 1. Wycofanie zgody W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące. Cofnięcie zgody można zgłosić na adres :
 2. Okres przetwarzania danych  Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania
 • dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż cztery miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.
 • w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody lub administrator usunie dane wcześniej, jeżeli wycofana zostanie Pani/Pana zgoda przed upływem 12 miesięcy. Terminy, o których mowa powyżej, liczone są jako pierwszy dzień miesiąca po wskazanym w pkt. a i b maksymalnym terminie przetwarzania danych lub w pierwszym dniu miesiąca następującego po zakończeniu procesu rekrutacji. 
 1. Odbiorcy danych  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym
  na podstawie przepisów prawa;
 2. Przekazywanie danych osobowych poza EOG Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG“).
 3. Prawa osoby, której dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji znajdziesz na https://uodo.gov.pl
 1. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora wskazanego powyżej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie
  w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ewentualny sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę iodo@zacheta.art.pl lub na adres siedziby administratora danych wskazany w pkt. I powyżej.
 2. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji wskazanych procesów przetwarzania. Odmowa podania danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości udziału osoby, której dane dotyczą w realizacji wskazanego procesu.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.