Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony zacheta.art.pl

 

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony zacheta.art.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część nagrań wideo nie posiada napisów,
 • część multimediów i plików audio nie posiada treści alternatywnych,
 • większość multimediów nie posiada audiodeksrypcji,
 • część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,
 • niektóre nagrania wideo włączają się automatycznie,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre komunikaty o stanie mogą być niedostępne dla technologii asystujących,
 • na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,
 • cześć linków jest pusta lub brakuje opisów,
 • występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku,
 • dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki, której koszty opracowania usług dostępności wiążą się z poniesieniem nadmiernych kosztów (ponad 3500 obiektów w kolekcji),
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań galerii oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dział dostępności
 • E-mail:  Emilia Rudzka, e.rudzka@zacheta.art.pl;
 • Telefon: +48 887 039 878 
  (możliwość kontaktu SMS oraz poprzez wideorozmowę w PJM)

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Znajdują się w nim też informacje dotykowe i głosowe, ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzroku oraz pętle indukcyjne w stanowiskach obsługi. 

Filia galerii, zlokalizowana przy ul. Gałczyńskiego 3, na tyłach Nowego Światu tylko częściowo dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku dostęp do podziemia galerii wyłącznie z asystą, z uwagi na kręcone, wąskie schody.

WEJŚCIE DO ZACHĘTY

W południowo wschodnim narożniku budynku znajduje się wejście główne z windą. Winda umożliwia swobodny dostęp z poziomu chodnika na poziom -1, gdzie zlokalizowana jest kasa i informacja, szatnia oraz dostępna toaleta. Z poziomu -1 można dostać się wewnętrzną windą na parter (księgarnia, wystawy, sala kinowa, sala warsztatowa) i pierwsze piętro (wystawy, biblioteka).

Rozsuwane, szklane drzwi wejściowe oraz na poziomie -1 oznaczone są pasami kontrastowymi.

Brak ścieżki dotykowej, podłoga jasna, niekontrastowa, w przestrzeni szatni ściany wyłożone lustrami – utrudnione poruszanie się dla osób słabowidzących, z zaburzeniami błędnika i innymi zaburzeniami związanymi z nadmiernymi bodźcami wizualnymi.

ZNACZNIKI TOTUPOINT 

Na zewnątrz budynku i w środku rozmieszczone są znaczniki Totupoint, zachęcamy do korzystania z nawigacji.

http://www.totupoint.pl/strona.php?nazwa=lista_znacznikow_totupoint&miasto=Warszawa&miejsce=Zach%C4%99ta+-+Narodowa+Galeria+Sztuki+Pl.+Ma%C5%82achowskiego+3

TYFLOPLANY 

- na poziomie -1, po prawej stronie od wejścia w drugiej niszy. 

- na poziomie 0, w holu głównym, w północno zachodnim narożniku

- na poziomie +1 na wprost windy 

Szczegółowe wskazówki dojazdu i poruszania się dla osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszczono na stronie: 

https://zacheta.art.pl/pl/wizyta/dostepnosc/osoby-z-dysfunkcja-wzroku

TOALETA

Toaleta dostosowana dla osób z trudnościami w poruszaniu się znajduje się na poziomie -1.

SALA MULTIMEDIALNA – utrudniony dostęp

Dostęp do Sali multimedialnej, zlokalizowanej od ulicy Burschego jest utrudniony dla osób poruszających się na wózkach. Alternatywna droga prowadzi przez hol główny i sale wystawowe zlokalizowane na poziomie 0. Sala wyposażona jest w rozkładaną widownię schodkową na 64 miejsca z możliwością dostawienia krzeseł bezpośrednio na podłodze. Posiada też zamontowaną na stałe pętlę indukcyjną. Droga do toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchu jest wydłużona w związku z alternatywnym wejściem.

MIEJSCA PARKINGOWE

Przed Zachętą znajdują się publiczne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd od ul. Królewskiej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

PJM

Zachęcamy do kontaktu w PJM, po wysłaniu maila na adres: e.rudzka@zacheta.art.pl; można umówić się na wideorozmowę.

Część nagrań wideo posiada tłumaczenie PJM.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4.5:1.

Powiększanie strony

Powiększanie strony bez utraty funkcjonalności jest możliwe w przeglądarkach internetowych za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień.

Zdjęcia i grafiki

Część grafik posiada teksty alternatywne. 

Multimedia

Część nagrań wideo posiada napisy. Większość nagrań wideo nie posiada audiodeskrypcji. Większość nagrań dźwiękowych nie posiada transkrypcji.

Formularze

Przyciski i pola formularzy są właściwie opisane i dostępne przy użyciu klawiatury. 

Poruszanie się bez użycia myszki

Możliwe jest poruszanie się po stronach serwisu bez użycia myszki - jedynie za pomocą klawiatury przy użyciu standardowych skrótów klawiszowych (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej wyłączeń dotyczących dostępności cyfrowej serwisu).

Inne informacje i oświadczenia

Zachęta oświadcza, że aktualnie realizuje projekt projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0025/19-00”, którego efektem będzie m.in. aktualizacja strony i jej funkcjonalności zakończona do dnia 30 września 2022 roku.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z działem dostępności, e-mail: e.rudzka@zacheta.art.pl, telefon: +48 887 039 878. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki nie posiada aplikacji mobilnych.