Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony zacheta.art.pl

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony zacheta.art.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część nagrań wideo nie posiada napisów,
 • większość multimediów i plików audio nie posiada treści alternatywnych treści,
 • większość multimediów nie posiada audiodeksrypcji,
 • większość zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,
 • niektóre nagrania wideo włączają się automatycznie,
 • niektóre komunikaty o stanie mogą być niedostępne dla technologii asystujących,
 • na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,
 • cześć linków jest pusta lub brakuje opisów,
 • występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń.

Wyłączenia

 • mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku,
 • dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki, której koszty opracowania usług dostępności wiążą się z poniesieniem nadmiernych kosztów (ponad 3500 obiektów w kolekcji),
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań galerii oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Celińska.
 • E-mail: p.celinska@zacheta.art.pl
 • Telefon: (+48) 22 556 96 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretariat Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
 • Adres: pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
 • E-mail: office@zacheta.art.pl
 • Telefon: (+48) 22 556 96 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Znajdują się w nim też informacje dotykowe i głosowe, ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzroku oraz pętle indukcyjne w stanowiskach obsługi.
Filia galerii, zlokalizowana przy ul. Gałczyńskiego 3, na tyłach Nowego Światu tylko częściowo dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku dostęp do podziemia galerii wyłącznie z asystą, z uwagi na kręcone, wąskie schody.

Wejście do głównego budynku Zachęty i poziom -1

Wejście od strony pl. Małachowskiego, przy lewym narożniku budynku (określane nazwą: południowe). Drzwi wejściowe są na poziomie -1. Na wysokości narożnika zaczynają się schody prowadzące w dół. Na wprost schodów znajduje się przeszklony szyb windy, po zejściu, na prawo - drzwi wejściowe. Otwierają się automatycznie. Do windy można dojść obchodząc niszę ze schodami z lewej strony.

Na poziomie – 1 po prawej stronie, w niszy, przed drugimi szklanymi drzwiami znajduje się tyfloplan; naprzeciwko wejście do bistro. Po przejściu przez szklane, automatyczne drzwi po prawej stronie w kolejnych niszach znajdują się: kasa i informacja wyposażone w pętle indukcyjne, na przeciwko szafki. Na końcu korytarza na wprost – szatnia. Po minięciu kasy i informacji, po drodze do szatni, po lewej stronie korytarz. Na jego końcu widna prowadząca na pozostałe poziomy budynku. Na prawo od windy korytarz prowadzący do dostępnej toalety. Wejście po prawej stronie, na końcu korytarza. Z lewej strony szatni schody, prowadzące na poziom 0 do holu głównego.

Drzwi, korytarze, schody, winda

Rozsuwane, sz klane drzwi wejściowe oraz na poziomie -1 po wejściu oznaczone są pasami kontrastowymi.

Brak ścieżki dotykowej, podłoga jasna, niekontrastowa, w przestrzeni szatni i schodów, prowadzących na poziom 0 ściany wyłożone lustrami – utrudnione poruszanie się dla osób słabowidzących, z zaburzeniami błędnika i innymi zaburzeniami związanymi z nadmiernymi bodźcami wizualnymi.

Winda zewnętrzna oraz winda wewnętrzna z oznaczeniami alfabetem Braille’a i komunikatami głosowymi. W windzie wewnętrznej lustro na całej ścianie.

Hol główny

Na poziomie 0 znajduje się hol główny, z którego można wejść do księgarni w pełni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością ruchu, wyposażonej w pętlę indukcyjną. 

Opis holu i rozkład pomieszczeń w formie audiodeskrypcji zamieszczono na stronach: http://www.zacheta.art.pl/pl/mediateka-i-publikacje/audiodeskrypcja-hol-wejsciowy oraz http://www.zacheta.art.pl/pl/mediateka-i-publikacje/audiodeskrypcja-hol-wejsciowy-i-rozklad-pomieszczen

Sala multimedialna

Dostęp do Sali multimedialnej, zlokalizowanej od ulicy Burschego jest utrudniony dla osób poruszających się na wózkach. Alternatywna droga prowadzi przez hol główny i sale wystawowe zlokalizowane na poziomie 0. Sala wyposażona jest w rozkładaną widownię schodkową na 64 miejsca z możliwością dostawienia krzeseł bezpośrednio na podłodze. Posiada też zamontowaną na stałe pętlę indukcyjną. Droga do toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchu jest wydłużona w związku z alternatywnym wejściem.

Przestrzeń przed Zachętą

Od 2018 roku zmiany w dostępie do galerii od ulicy Królewskiej i Placu Małachowskiego. Zamknięta dla samochodów uliczka przed Zachętą; zapory - donice z drzewami; przed zaporami trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone przez ZDM w układzie parkowania prostopadłego; publiczne.

​​​​​​​Informacje na temat wejścia i dotarcia do budynku oraz wskazówki poruszania się dla osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszczono na stronie: http://www.zacheta.art.pl/pl/wizyta/dostepnosc/osoby-z-dysfunkcja-wzroku

Opisy wejścia i szatni w formie audiodeskrypcji zamieszczono na stronach: http://www.zacheta.art.pl/pl/mediateka-i-publikacje/audiodeskrypcja-wejscia-do-budynku oraz http://www.zacheta.art.pl/pl/mediateka-i-publikacje/audiodeskrypcja-szatnia-w-podziemiach ​​​​​

Udogodnienia dla Głuchych i słabosłyszących

W Zachęcie zatrudniony jest Głuchy pracownik, posługujący się PJM.

Zachęcamy do kontaktu mailowego: , możliwe uzgodnienie wideorozmowy.

W związku z pandemią i systemem pracy zdalnej oraz zmianowej, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć określonych terminów dyżurów.

Dla usprawnienia komunikacji z osobami niedosłyszącymi zainstalowane zostały pętle indukcyjne w szatni, kasie / informacji, księgarni, bibliotece (aktualnie w naprawie). 

Sala kinowa jest również wyposażona w pętle indukcyjną.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4.5:1.

Powiększanie strony

Powiększanie strony bez utraty funkcjonalności jest możliwe w przeglądarkach internetowych za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień.

Zdjęcia i grafiki

Część grafik posiada teksty alternatywne. 

Multimedia

Część nagrań wideo posiada napisy. Większość nagrań wideo nie posiada audiodeskrypcji. Większość nagrań dźwiękowych nie posiada transkrypcji.

Formularze

Przyciski i pola formularzy są właściwie opisane i dostępne przy użyciu klawiatury. 

Poruszanie się bez użycia myszki

Możliwe jest poruszanie się po stronach serwisu bez użycia myszki - jedynie za pomocą klawiatury przy użyciu standardowych skrótów klawiszowych (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej wyłączeń dotyczących dostępności cyfrowej serwisu).

Inne informacje i oświadczenia

Zachęta oświadcza, że aktualnie realizuje projekt projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0025/19-00”, którego efektem będzie m.in. aktualizacja strony i jej funkcjonalności zakończona do dnia 30 września 2022 roku.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Pauliną Celińską - e-mail: , telefon: (+48) 22 556 96 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Aplikacje mobilne

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki nie posiada aplikacji mobilnych.