28 czerwca 2024 roku

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Termin złożenia dokumentów upływa 30 sierpnia 2024 roku. Do 30 września planowane jest zakończenie postępowania konkursowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. minimum 5-letni staż pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych lub podmiotach gospodarczych działających w obszarze kultury;
 2. minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych działających w obszarze kultury;
 3. wykształcenie wyższe magisterskie;
 4. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie kontaktów służbowych w obszarze działalności instytucji, poświadczona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata;
 5. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania i finansowania instytucji kultury w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 87), ustawy
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
 6. znajomość problematyki oraz doświadczenie z zakresu prezentacji sztuki współczesnej, w tym działalności wystawienniczej, kuratorskiej oraz orientacja w kwestiach dotyczących instytucji i środowisk działających w obszarze sztuki współczesnej potwierdzone rekomendacjami, świadectwami pracy, oświadczeniem kandydata;
 7. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym potwierdzony zaświadczeniem kandydata;
 8. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104);
 10. w przypadku cudzoziemców lub obywateli polskich na stałe mieszkających za granicą – znajomość języka polskiego pozwalająca na swobodną komunikację
  poświadczoną certyfikatem zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021, poz. 672 ze zm.);
 11. złożenie we wskazanym terminie kompletu wymaganych dokumentów.

Ogłoszenie i postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP MKiDN.