Zbigniew Pronaszko Malarstwo

13.05 – 02.06.1957 Zbigniew Pronaszko Malarstwo

Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych

organizator: ZPAP, CBWA
frekwencja: 26.025

Wystawa malarstwa i rysunków Zbigniewa Pronaszki, otwarta 14 maja 1957 roku, stanowiła przegląd prac powstałych na przestrzeni czterdziestu sześciu lat. Najstarszy obraz — Portret Cezarego Jellenty  — pochodził z 1911 roku, najmłodsze spośród prezentowanych kompozycji powstały w 1957 roku. Wystawiono 93 obrazy olejne, 20 akwarel i 22 rysunki. W trakcie urządzania ekspozycji zdecydowano się na powiększenie jej o 27 kompozycji malarskich i rysunkowych, rezygnując równocześnie z wystawienia 10 prac uwzględnionych w katalogu.

W komitecie honorowym wystawy znaleźli się prominentni historycy sztuki: Zdzisław Kępiński, Stanisław Lorentz i Juliusz Starzyński oraz profesorowie malarstwa wywodzący się z kręgu kolorystów: Jan Cybis, Jerzy Fedkowicz, Hanna Rudzka-Cybisowa i Wacław Taranczewski. Obrazy Pronaszki rozmieszczono w układzie zbliżonym do chronologicznego w czterech salach pierwszego piętra Zachęty. Zaprezentowano bardzo bogaty i różnorodny przegląd twórczości artysty, eksponując zarówno kompozycje przedwojenne, jak również liczne prace pochodzące z okresu powojennego.

Podjęto próbę nakreślenia rozwoju twórczości Pronaszki począwszy od klasycyzującego formizmu początku lat 20. XX wieku, poprzez poszukiwania barwno-fakturalne przełomu lat 20. i 30. aż po koloryzm lat 30. i 40. Zaprezentowano również obrazy z okresu socrealistycznego, pokaz kończąc na prymitywizującym, pesymistycznym symbolizmie kompozycji malowanych przez Pronaszkę w latach 1955–1957. W narracji stworzonej przez organizatorów wystawy wyeksponowano przed wszystkim klasycyzujące tendencje w sztuce artysty oraz jego związki z koloryzmem. Zaskakuje niemal zupełne pominięcie dzieł pochodzących z lat 1917–1919, uważanych za podręcznikowe przykłady formizmu1. Na ten fakt zwróciła uwagę m.in. Bożena Kowalska w obszernym komentarzu do wystawy2. Brak pełnego przeglądu prac artysty z drugiej dekady XX stulecia tłumaczono głównie zniszczeniem lub rozproszeniem kompozycji pochodzących z tego okresu. Prasa donosiła jednak, że w zbiorach łódzkiego Muzeum Sztuki zachowała się formistyczna, rzeźbiarska Pieta, przetrwał także pochodzący już z lat 20. gipsowy model wileńskiego pomnika Adama Mickiewicza3.

Zdzisław Kępiński, autor wstępu do katalogu wystawy, podkreślał, że „Zbigniew Pronaszko jest jakby uosobieniem malarstwa polskiego ostatniego półwiecza”4. Myśl tę podchwyciło również wielu recenzentów i autorów not prasowych dotyczących omawianej ekspozycji. Tytuł artykułu Ewy Garzteckiej Pół wieku malarstwa polskiego5 można traktować jako znamienny retoryczny chwyt, sugerujący, że twórczość Pronaszki może być postrzegana jako zwierciadło przemian sztuki polskiej pięciu dekad. Ten chwytliwy zabieg w szczególny sposób nobilitował twórczość artysty. W przypadku wywodu Kępińskiego miał również cel praktyczny: pomagał w kreowaniu fałszywej wizji rozwoju sztuki polskiej dwudziestolecia międzywojennego, nakierowanej na eksponowanie przełomowej roli koloryzmu.

Kępiński podjął próbę kompleksowego opisania drogi twórczej Pronaszki. Podkreślił przodującą rolę artysty w ruchu formistycznym, stwierdzając, że motywy inspirowane sztuką ludową w twórczości Pronaszki nabierały cech dojrzałego klasycyzmu6. W dalszej części wstępu do katalogu wspomniał o najbardziej klasycyzujących kompozycjach artysty powstałych w okresie wileńskim, które nie były prezentowane na wystawie. Wiele uwagi poświęcił obrazom pochodzącym z lat 1925–1932, wyróżniającym się wysmakowaną kolorystyką, nawiązaniami do sztuki dawnej oraz grubo nakładaną, gęstą plamą barwną. Prace te, obok kompozycji z okresu formistycznego, można uznać za najlepsze w dorobku twórczym Pronaszki. W długim passusie poświęconym twórczości artysty z omawianego okresu Kępiński zmitologizował jego rolę w dziejach polskiego koloryzmu, uznając malarza za „pre-kolorystę” i duchowego ojca wyżej wymienionego ruchu. Jego zdaniem Pronaszko był w tym okresie „jakby zapowiedzią rewelacji kapizmu i poniekąd nieświadomym jeszcze wówczas przyszłości Janem Chrzcicielem tamtego ruchu w Polsce, pierwszym, głoszącym na kompletnej głuszy nową ewangelię koloryzmu”7. Kępiński podkreślał również, że artysta oddziałał „na ów wielki przełom kolorystyczny, będący najbardziej zasadniczym zjawiskiem w malarstwie polskim drugiego dziesięciolecia międzywojennego”8. Silnie wyeksponował związki Pronaszki z kolorystami, włączając w swoją narrację dwa symboliczne momenty zetknięcia artysty z kapistami: podczas dekorowania Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 30. i po wojnie, podczas wspólnej pracy pedagogicznej na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Omawiając okres socrealistyczny w twórczości artysty nie użył określenia „socrealizm”, wykrętnie zaznaczając, że artysta „podjął wówczas tematykę historyczno-społeczną”9. O tym, że epizod socrealistyczny w malarstwie Pronaszki nie był wówczas jednoznacznie oceniany, świadczyć mogą m.in. rozbieżne opinie na jego temat, zamieszczane w recenzjach z wystawy. Malarską odpowiedź Pronaszki na doktrynę socrealizmu negatywnie oceniał Ignacy Witz10. Pozytywnie odnieśli się do niej natomiast: Ewa Garztecka11 i autor podpisany inicjałami S. J.12 W zakończeniu swojego tekstu Kępiński powiązał śmierć żony artysty w 1955 roku ze zmianą stylistyki i nastroju jego prac. Zauważając zwrot ku liryzmowi i eksponowaniu treści psychologicznej malowanych scen, podkreślił humanistyczne nastawienie Pronaszki13.

Jak zauważył Ignacy Witz, tematem  kompozycji z lat 1955–1957 była przede wszystkim „tragedia samotności człowieka”14. Wątek humanizmu późnych prac artysty pojawia się w większości recenzji prasowych. Uwagę recenzentów zwracały zarówno wyestetyzowane, mniej dosłowne kompozycje, takie jak Opuszczony fotel, jak również brutalnie prymitywizujące, surowe obrazy w rodzaju Śmierci Ellenai (1957). W prasie najczęściej reprodukowano dwie powojenne prace: Portret żony w białym kapeluszu (1948) oraz Złote gody (1951)15. Pierwsza z nich pojawiła się na okładce katalogu wystawy, co uzasadnia częste powielanie jej reprodukcji w czasopismach. Popularność drugiej można tłumaczyć nie tylko jej czytelną, humanistyczną wymową i wyrazistością formy plastycznej. Wydaje się, że Złote gody mogły być odczytywane jako symboliczny portret artysty i jego żony. Tytuł omawianej kompozycji korespondował ponadto z powszechnym sposobem odczytania analizowanej wystawy jako jubileuszowej prezentacji 50-letniego dorobku twórczego Pronaszki.

W większości recenzji prasowych podążano za wskazówkami interpretacyjnymi Zdzisława Kępińskiego. Interesujące głosy w dyskusji stanowią przede wszystkim dwa krytyczne, oryginalne artykuły autorstwa Barbary Majewskiej16 i Bożeny Kowalskiej17. Majewska zniuansowała kwestię rzekomego prekursorstwa twórczości artysty w stosunku do kapizmu, stwierdzając, że rozbicie plamy miało w jego pracach charakter intuicyjny, co odróżniało stosowaną przez niego metodę od analitycznych procedur malarskich propagowanych przez kolorystów18. Styl obrazów Pronaszki z lat 1925–1932 określiła mianem koloryzmu syntetycznego, cechującego się operowaniem kolorem lokalnym przedmiotu na dużych powierzchniach płótna. Polemizowała również z wyrażoną przez Kępińskiego tezą o klasycyzującym charakterze twórczości Pronaszki, uznając, że emocjonalne podejście do przedmiotu, skutkujące m.in. zmysłowością koloru i intymnym liryzmem niektórych obrazów artysty, było sprzeczne z ideą klasycyzmu19. Bożena Kowalska, oprócz zwrócenia uwagi na pominięcie prac z lat 1917–1919, podkreśliła symbolistyczny charakter obrazów malowanych przez artystę po śmierci żony.

Omawiana ekspozycja stanowiła okazję do panoramicznego spojrzenia na twórczość Zbigniewa Pronaszki. Umożliwiła również zapoznanie się z najnowszymi a zarazem jednymi z ostatnich prac artysty, który zmarł w lutym 1958 roku. Ukazując Pronaszkę jako kolorystę i klasycystę, wpisywała się w szerszy nurt polityki wystawienniczej Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, które w latach 50. i 60. zorganizowało kilkadziesiąt wystaw jubileuszowych i retrospektywnych, poświęconych twórczości artystów aktywnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowano na nich przede wszystkim przedwojenny i powojenny dorobek artystów żyjących, takich jak: Bronisław Kopczyński, Stanisław Dybowski, Tadeusz Cieślewski ojciec, Vlastimil Hofman, Leokadia Bielska-Tworkowska, Jan Cybis, Tymon Niesiołowski, Józef Tom, Zygmunt Radnicki, Aleksander Rafałowski, Emil Krcha, Czesław Rzepiński, Stanisław Szczepański, Jan Hrynkowski, Konstanty Maria Sopoćko i Mieczysław Jurgielewicz. Odbyły się także pośmiertne wystawy retrospektywne, ukazujące twórczość uznanych „klasyków XX-lecia”: Edmunda Bartłomiejczyka, Henryka Kuny, Zygmunta Waliszewskiego, Henryka Wicińskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. Na pośmiertnych retrospektywach prezentowano również  dorobek mniej znanych twórców działających m.in. w okresie międzywojennym: Jerzego Fedkowicza, Jana Golusa i Kazimierza Tomorowicza.

Piotr Cyniak
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
(Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie)

Opracowanie powstało w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – projekt badawczy Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970 (nr 0086/NPRH3/H11/82/2014) realizowany w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki.

Bibliografia

 • [bez tytułu], „Przegląd Artystyczny” 1957, nr 3, s. 51.
 • [bez tytułu], „Stolica” 1957, nr 20, s. 4.
 • Bg., Rozmowa ze Zbigniewem Pronaszką, „Życie Literackie” 1957, nr 277, s. 8.
 • E. Ga, Twórczość Zbigniewa Pronaszki na wystawie w Zachęcie, „Trybuna Ludu” 1957, nr 132, s. 3.
 • Garztecka, Ewa, Pół wieku malarstwa polskiego (z okazji wystawy Zbigniewa Pronaszki), „Trybuna Ludu” 1957, nr 143, s. 4.
 • Guze, Joanna, Wystawa malarstwa Zbigniewa Pronaszki, „Nowa Kultura” 1957, nr 23.
 • Kępiński, Zdzisław, [bez tytułu, wstęp do kat. wyst.], w: Wystawa malarstwa Zbigniewa Pronaszki: maj-czerwiec 1957, kat. wyst. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, Warszawa 1957, s. 5–30.
 • Kowalska, Bożena, Zbigniew Pronaszko, „Nowe Sygnały” 1957, nr 23.
 • Majewska, Barbara, Długa droga, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 23, s. 5.
 • Ocalałe dzieła Pronaszki, „Życie Literackie” 1957, nr 20, s. 11.
 • Osęka, Andrzej, Betonowy poeta i gitarzyści, „Zwierciadło” 1957, nr 5, s. 6.
 • Otwarcie wystawy prac Zbigniewa Pronaszki, „Żołnierz Wolności” 1957, nr 114.
 • Rustecki, Wiesław, Sto wierszy o sztuce Pronaszki, „Sztandar Młodych” 1957, nr 133, s. 3.
 • S. J., Zbigniew Pronaszko, „Słowo Powszechne” 1957, nr 124, s. 4.
 • Skrzynecki, Piotr, Wędrówka po warszawskich wystawach, „Echo Krakowskie” 1957, nr 122.
 • Witz, Ignacy, Zbigniew Pronaszko, „Życie Warszawy” 1957, nr 123, s. 3.

Reprodukcje [poza tekstem]:

 • [bez tytułu], „Kierunki” 1957, nr 20.
 • [bez tytułu], „Polityka” 1957, nr 13, s. 3, 4.
 • [bez tytułu], „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 22.

1 Jedynym pokazanym na wystawie obrazem pochodzącym z lat 1911–1919 był Portret mężczyzny z fajką i rulonem w ręku, który można identyfikować z Portretem rzeźbiarza Leopolda Wasilkowskiego przechowywanym w Muzeum Narodowym w Warszawie. Na wystawie prezentowano także akwarelę Przed egzaminem z 1918 roku.
2 Bożena Kowalska, Zbigniew Pronaszko, „Nowe Sygnały” 1957, nr 23.
3 Ocalałe dzieła Pronaszki, „Życie Literackie” 1957, nr 20, s. 11.
Zdzisław Kępiński, [bez tytułu, wstęp do kat. wyst.], w: Wystawa malarstwa Zbigniewa Pronaszki: maj-czerwiec 1957, kat. wyst. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, Warszawa 1957, s. 5.
5 Ewa Garztecka, Pół wieku malarstwa polskiego (z okazji wystawy Zbigniewa Pronaszki), „Trybuna Ludu” 1957, nr 143, s. 4.
6 Zdzisław Kępiński, op. cit., s. 14.
7 Ibidem, s. 24.
8 Ibidem, s. 27.
9 Ibidem, s. 30.
10 Ignacy Witz, Zbigniew Pronaszko, „Życie Warszawy” 1957, nr 123.
11 Ewa Garztecka, op. cit., s. 4.
12 S. J., Zbigniew Pronaszko, „Słowo Powszechne” 1957, nr 124, s. 4.
13 Zdzisław Kępiński, op. cit., s. 30.
14 Ignacy Witz, op. cit.
15 Obydwie prace są przechowywane w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
16 Barbara Majewska, Długa droga, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 23, s. 5.
17 Bożena Kowalska, op. cit.
18 Barbara Majewska, op. cit., s. 5.
19 Ibidem.

Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Zbigniew Pronaszko. Malarstwo
  mediateka / foldery / teksty
  Zbigniew Pronaszko. Malarstwo
  Wycinki prasowe
 • Grafika obiektu: Zbigniew Pronaszko. Malarstwo
  mediateka / foldery / teksty
  Zbigniew Pronaszko. Malarstwo
  Zaproszenie
 • Grafika obiektu: Wystawa malarstwa Zbigniewa Pronaszki
  mediateka / książki
  Wystawa malarstwa Zbigniewa Pronaszki
  Katalog wystawy

Informacje

Zbigniew Pronaszko
Malarstwo
13.05 – 02.06.1957

Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie