Wystawa prac Mariana Bogusza

09.01 – 31.01.1967 Wystawa prac Mariana Bogusza

Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych

organizator: CBWA, ZPAP
projekt ekspozycji: Marian Bogusz
projekt plakatu: Marian Bogusz
frekwencja: 7.981 (Rocznik CBWA)

„W sztuce nie liczą się polne, sentymentalne, prymitywnie wydeptane liryczne i westchnieniowe ścieżki. Liczą się autostrady”1. Ten wielokrotnie cytowany fragment wypowiedzi Mariana Bogusza pochodzi z katalogu wystawy artysty, która odbyła się w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych „Zachęta” w 1967 roku. Można go odnieść do wszystkich obszarów aktywności Bogusza jako artysty i organizatora życia artystycznego.

„Działał z niebywałym rozmachem. Nie akceptował półśrodków. Uznawał jedynie pełnię życia. We wszystkim miał gest. Był postacią barwną. Łączył w sobie opozycyjne cechy barokowego szlachciury z intelektualną głębią myśli ludzi doby Oświecenia. Tak widzę jego «wizerunek»: arogancki i pokorny; często skłócony z przyjaciółmi na tle różnicy poglądów na sztukę — lecz zawsze wierny w przyjaźni; reagujący na najnowsze zdobycze sztuki światowej, ale przede wszystkim osadzony silnie w tradycjach polskiej awangardy; rozmiłowany w malarstwie sztalugowym, ale często zdradzający malarstwo na rzecz rzeźby, kompozycji przestrzennych, scenografii, architektury i urbanistyki”2. Tak wspominał Mariana Bogusza Aleksander Wojciechowski, krytyk i przyjaciel, który — tak jak artysta — był uczestnikiem i współtwórcą kluczowych wydarzeń w polskiej sztuki tego czasu. Inni współcześni Boguszowi zachowali podobne wspomnienia. Ewa Garztecka, krytyczka, związana wówczas z Galerią Krzywe Koło, w recenzji wystawy Bogusza w CBWA w 1967 roku pisała: „Nie ma chyba w polskiej plastyce współczesnej drugiej postaci tak barwnej i dynamicznej jak Marian Bogusz”3.

Artysta urodził się w 1920 roku w Pleszewie. Po wybuchu wojny walczył w kampanii wrześniowej. Aresztowany przez Niemców przebywał początkowo w więzieniu, potem w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Sympatyzował z ruchami lewicowymi. W latach 1946–1948 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracownicach profesorów Jana Cybisa i Jana S. Sokołowskiego. Zapytany przez dziennikarza czasopisma „Na Przełaj” o „credo artystyczne” odpowiedział: „Ciągła ofensywa, poszukiwanie znaków plastycznych, które by najpełniej i najwyraziściej mówiły o naszym czasie. Dlatego uważam, że malarz musi żyć współczesnością i studiować ją. Obraz powinien mieć treść wydobytą przy pomocy środków czysto plastycznych: koloru i formy”4. W dalszej części rozmowy opowiedział się za wspieraniem rozwoju sztuki nowoczesnej w Polsce. Taki cel miała realizować założona z jego inicjatywy w 1955 roku Grupa-555 oraz powołany rok później dyskusyjny Klub Krzywego Koła wraz z działającą przy nim Galerią Sztuki Nowoczesnej6.

Kierowana przez Bogusza galeria była — do momentu zamknięcia w 1965 roku —  jednym z ważniejszych wówczas (nie tylko w Warszawie ale i w skali całego kraju) miejscem dyskusji o sztuce współczesnej, prezentacji twórczości młodych artystów i innych interdyscyplinarnych działań. Bogusz był również inicjatorem i współorganizatorem Plenerów Koszalińskich w Osiekach (od 1963 roku) i Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965). Uczestniczył w organizacji II Wystawy i Sympozjum „Złotego Grona” w Zielonej Górze (1967). Był jednym z inicjatorów zorganizowania I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948), II i III Wystawy Sztuki Nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie (1957, 1959) i wielu innych wydarzeń, które decydowały o kształcie polskiej sztuki w latach 50. i 60. XX wieku.

Bogusz z nie mniejszą aktywnością uczestniczył w wystawach. Większość jego wystaw indywidualnych miała miejsce we wspomnianej Galerii Krzywe Koło, gdzie wystawiał sam lub — zgodnie z formułą odbywających się tam pokazów — razem z innymi artystami. Pierwsza indywidualna ekspozycja Bogusza, wspólnie ze Stefanem Gierowskim, odbyła się w 1957 roku. Komentatorzy życia artystycznego na bieżąco śledzili i komentowali rozwój jego twórczości. Uwaga Wiesława Borowskiego z 1962 roku o „radykalnych zmianach tego malarstwa […] ostrych zakrętach pomiędzy poszczególnymi etapami, które artysta niemal co roku odkrywał w nowej serii płócien” trafnie charakteryzowała dynamikę przemian jego sztuki7.

Wystawa Bogusza zorganizowana w CBWA w styczniu 1967 roku zajęła dwie dolne sale ekspozycyjne8. Bogusz był autorem ekspozycji, projektu katalogu i plakatu. „Obecna wystawa prac obejmuje twórczość artysty z ostatnich dwóch lat” — komentowała Ewa Garztecka — „i jak każda wystawa Bogusza zaskakuje nowymi propozycjami”9. Artysta pokazał 37 prac z nowych cykli Epitafia, Fugi, Listy z obozu koncentracyjnego z 1966 roku oraz Listy z getta powstałe w latach 1965–196610. Prace z cyklu Fugi, nad którym Bogusz pracował od 1964 roku, zostały pokazane po pierwszy w 1965 roku w Galerii Krzywe Koło. Wiesław Borowski uznał je wówczas za zapowiedź nowego i „najciekawszego etapu malarstwa Bogusza”. Krytyk pisał: „Wygląda to tak jakby artysta przeprowadzał na swych obrazach zamierzone akty destrukcji: wycina w płótnie prostokątne i bezforemne «okna», pozostawiając jedynie fragmenty zamalowane gładko lub fakturalnie. W tych oknach pojawiają się metalowe rury, pręty, druty i listwy drewniane — niekiedy pokryte farbą, niekiedy działające połyskiem czy barwą naturalnego tworzywa. Efekt w sumie jest szokujący”11.

Fugi zostały uznane przez krytyków za najciekawsze obiekty na wystawie. „Wejście w obraz, wprowadzenie przestrzeni przez cięcia — kanały do drugiej płaszczyzny, precyzyjne efekty decyzji kolorystycznych, mających na celu zwielokrotnienie kierunków przestrzeni”12 i inne ingerencje Bogusza w powierzchnię płótna, negowały (zdaniem krytyków) tradycyjne pojmowanie obrazu. Łączenie w jednej pracy tradycyjnych technik i materiałów malarskich z elementami z tworzyw sztucznych i metalu było interpretowane jako odniesienie do charakterystycznego dla tego czasu dynamicznego tempa rozwoju przemysłu i techniki. Feliks Mizura pisał: „plastyk interweniuje w nowoczesne otoczenie przemysłowe; szuka rozwiązań mogących ożywić mechaniczną surowość konstrukcji i przerwać monotonię bezosobowej produkcji seryjnej”13.

Zainteresowanie krytyków wzbudził również niepokazywany do tej pory cykl Epitafia, w którym Bogusz wplatał w strukturę swoich obrazów fragmenty dzieł tych malarzy, którym poświęcone były jego prace. Wprowadzenie do jego prac „cytatów” z obrazów Henri Rousseau czy Marka Włodarskiego zostało odczytane przez Garztecką jako powrót Bogusza do „nowo pojętej figuratywności”14. Prace te spotkały się z ostrą krytyką ze strony Ireneusza J. Kamińskiego, który uznał je — obok cykli Listy z obozu koncentracyjnego i Listy z getta — za „manifestacje pozaartystyczne”15, realizowane w sposób, który prowadził do zbanalizowania ich idei.

Na łamach prasy lubelskiej i zielonogórskiej znalazło się więcej uwag krytycznych o najnowszych pracach Bogusza. „Niedawna wystawa indywidualna tego artysty w stolicy spotkała się z bardzo kontrowersyjnymi ocenami tamtejszych krytyków. U nas również zwiedzający opuszczają Pawilon nieco zaszokowani zastanawiając się, czy to co obejrzeli w ogóle można nazwać malarstwem”16. Taki komentarz do wystawy zamieściła „Gazeta Zielonogórska”. Prasa warszawska nie odnotowała wspomnianych tu krytycznych głosów ze strony krytyków i publiczności. Cytowany już Ireneusz J. Kamiński o pokazie w Lublinie pisał: „Moim zdaniem większość prac wystawy rozczarowuje, świadczy o pewnym kryzysie twórczości Bogusza”17.

Pomimo tych negatywnych ocen wszyscy recenzenci podkreślali zaangażowanie Bogusza w najbardziej nowatorskie inicjatywy i działania na polu polskiej sztuki ostatnich lat i przytaczali fakty z jego biografii artystycznej. Bogusz został przedstawiony jako „postać znana w środowisku artystycznym z racji niewyczerpanej energii, z jaką podejmuje ciekawe eksperymenty plastyczne i doprowadza je do realizacji z dużym rozmachem”18. Postawa Bogusza, „programowego wyznawcy nowoczesności”19, zyskiwała powszechną aprobatę.

Wystawa została przeniesiona do Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie (4–17 marca 1967, frekwencja: 3.991) oraz BWA w Zielonej Górze (8–23  kwietnia 1967, frekwencja: 800)20.

Joanna Egit-Pużyńska
dział zbiorów i inwentarzy Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Opracowanie powstało w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – projekt badawczy Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970 (nr 0086/NPRH3/H11/82/2014) realizowany w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki.

Bibliografia:

Czasopisma:

 • E. P., „Czy to jest malarstwo”, „Gazeta Zielonogórska” 1967, nr 93 (dotyczy wystawy w Zielonej Górze).
 • (g), W Zachęcie, „Kurier Polski” 1967, nr 30.
 • Garztecka, Ewa, Trzy wystawy indywidualne, „Trybuna Ludu” 1967, nr 26.
 • (IJK), Liczą się autostrady, „Kurier Lubelski” 1967, nr 65 (dotyczy wystawy w Lublinie).
 • Kaczmarski, Janusz, Przegląd galerii warszawskich 15 XII 1966 – 15 II 1967, „Przegląd Artystyczny” 1967, nr 3.
 • Mizura, Feliks, Marian Bogusz, „Przegląd Artystyczny” 1967, nr 4.
 • Szomański, Andrzej, Prawdy i fikcje polskiej plastyki, „Za i Przeciw” 1967, nr 7.
 • Witz, Ignacy, W „Zachęcie”, „Życie Warszawy” 1967, nr 16.
 • Wystawa malarstwa Mariana Bogusza, „Gazeta Zielonogórska” 1967, nr 83 (dotyczy wystawy w Zielonej Górze).
 • Wystawa w „Zachęcie”, „Dziennik Ludowy” 1967, nr 21.

Druki zwarte:

 • Kowalska, Bożena, Bogusz – artysta i animator, Muzeum Regionalne w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Pleszew 2007, s. 203–204.
 • Marian Bogusz 1920–1980. Wystawa monograficzna, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Poznań 1982, s. 34, 56.
 • Rocznik CBWA 1965–1966–1967, red. Maria Matusińska, Barbara Mitschein, Ada Potocka, Helena Szustakowska, Halina Zacharewicz, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, b.d. [1968], s. 73.

1 Marian Bogusz wystawa prac, katalog wystawy, Związek Polskich Artystów Plastyków, Centralne  Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, Warszawa 1967, s. nlb.
2 Marian Bogusz 1920–1980. Wystawa monograficzna, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Centralne Biuro Wystawa Artystycznych, Poznań 1982, s. 19.
3 Ewa Garztecka, Trzy wystawy indywidualne, „Trybuna Ludu” 1967, nr 26.
4 Co słychać u … Mariana Bogusz, rozmawiał KUK, „Na Przełaj” 1958, nr 44.
5 Grupa 55, której współzałożycielami grupy byli Zbigniew Dłubak i Kajetan Sosnowski, występowała przeciwko doktrynie socrealistycznej w sztuce oraz wciąż obecnej estetyce koloryzmu.
6 Bogusz działał wcześniej działał w powołanym w 1947 roku warszawskim Klubie Młodych Artystów i Naukowców zajmując się zagadnieniami sztuki wizualnych.
7 Wiesław Borowski, Nowe obrazy Mariana Bogusza, „Kierunki” 1962, nr 27.
8 Zob. Archiwum Zakładowe Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, teczka 17/1 Wydział Realizacji. Plan pracy na lata 1964–1970, sprawozdania z wykonania planów 1963–1971.
9 Ewa Garztecka, op. cit.
10  Zob. Rocznik CBWA 1965–1966–1967, red. Maria Matusińska, Barbara Mitschein, Ada Potocka, Helena Szustakowska, Halina Zacharewicz, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, b.d. [1968], s. 73.
11 W. B., Bogusz „65”, „Kierunki” 1965, nr 26.
12  Feliks Mizura, Marian Bogusz, „Przegląd Artystyczny” 1967, nr 4.
13  Ibidem.
14  Ewa Garztecka, op. cit.
15  (IJK), Liczą się autostrady, „Kurier Lubelski” 1967, nr 65.
16   E. P., „Czy to jest malarstwo”, „Gazeta Zielonogórska” 1967, nr 93.
17 (IJK), op. cit.
18  Feliks Mizura, op. cit.
19 Janusz Kaczmarski, Przegląd galerii warszawskich 15 XII 1966 – 15 II 1967, „Przegląd Artystyczny” 1967, nr 4.
20  Z okazji ekspozycji w zielonogórskim BWA został wydany katalog: Marian Bogusz, wstęp Kazimierz Rainczak, nota biograficzna, spis prac, opracowanie graficzne Marian Szpakowski, BWA, Zielona Góra 1967. Zob. Rocznik CBWA 1965–1966–1967, op. cit., s. 73.

 

Prace artysty w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Srebrna przestrzeń C
  Srebrna przestrzeń CMarian Bogusz1976
 • Zdjęcie pracy Srebrna przestrzeń A
  Srebrna przestrzeń AMarian Bogusz1976
 • Zdjęcie pracy Srebrna przestrzeń B
  Srebrna przestrzeń BMarian Bogusz1976
 • Zdjęcie pracy Srebrna przestrzeń D
  Srebrna przestrzeń DMarian Bogusz1976
 • Zdjęcie pracy Z Breughlem i Miecią
  Z Breughlem i MieciąMarian Bogusz1955
 • Obraz jak pudełko obleczony beżową sztuczną skórą – skajem. W powierzchni cztery pionowe, prostokątne nacięcia, przez które widać pionowe listewki umieszczone w środku. Nacięcie w lewej części dwa razy większe niż pozostałe trzy. Jest od nich oddzielone p
  Fuga na bielMarian Bogusz1966
 • Zamiast płótna cienka powierzchnia zszarzałego plastiku o fakturze harmonijki. W zagłębieniach harmonijki, w poziomie, przytwierdzono osiem drewnianych kołków o różnej średnicy, które są pokryte cienką warstwą blachy. Drewniany blejtram także obleczony bla
  KompozycjaMarian Bogusz
 • W centrum obrazu kanciaste płaszczyzny kolorów i obłe plamy, linie proste i linie zaokrąglone. Kolory: żółcienie, zielenie i brązy.
  Radość nowych konstrukcjiMarian Bogusz1948
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Wystawa prac Mariana Bogusza
  mediateka / foldery / teksty
  Wystawa prac Mariana Bogusza
  Wycinki prasowe
 • Grafika obiektu: Wystawa prac Mariana Bogusza
  mediateka / foldery / teksty
  Wystawa prac Mariana Bogusza
  Zaproszenie
 • Grafika obiektu: Marian Bogusz. Wystawa prac
  mediateka / książki
  Marian Bogusz. Wystawa prac
  Katalog wystawy
 • Grafika obiektu: Marian Bogusz, malarstwo, grafika
  mediateka / plakaty
  Marian Bogusz, malarstwo, grafika

Informacje

Wystawa prac Mariana Bogusza
09.01 – 31.01.1967

Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie