Halina Chrostowska Grafika

18.11 – 05.12.1957 Halina Chrostowska Grafika

Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych

organizator: CBWA, ZPAP
frekwencja: brak danych

„Halinę Chrostowską znamy z wielu wystaw, w których uczestniczyła zdobywając szereg nagród i wyróżnień. Pamiętamy ją jako autorkę wrażliwych w nastroju i widzeniu, harmonijnych w tonach akwafort, pozostających przeważnie w orbicie widzenia potocznie nazwanego — realizmem"1.  Tak pisał Ignacy Witz o młodej graficzce w recenzji jej pierwszej indywidualnej wystawy w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych „Zachęta” w 1957 roku2. Już w 1949 roku grafiki Haliny Chrostowskiej, pokazane na wystawie studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, zwróciły uwagę recenzenta „Życia Warszawy”3. Pierwsze wyróżnienie przyniósł artystce udział w II Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki (1951). Kolejne otrzymała na Ogólnopolskim konkursie na pracę o tematyce olimpijskiej (1952)4. W następnych latach Chrostowska otrzymała: II nagrodę na III Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki (1953), wyróżnienia na wystawie 10 lat Ludowego Wojska Polskiego w plastyce (1953), I nagrodę na IV Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki, I nagrodę na Ogólnopolskim konkursie eliminacyjnym V Światowego Festiwalu Młodzieży (1955) oraz II nagrodę na towarzyszącej festiwalowi Międzynarodowej Wystawie Sztuki Młodych, prezentowanej w CBWA.

„Piękny cykl Haliny Chrostowskiej «Warszawa» reprezentuje godnie naszą grafikę”5 — zaznaczano w „Słowie Ludu” z 16 czerwca 1955 roku. Chrostowska należała do nielicznego grona polskich artystów wymienianych w relacjach prasowych z V Światowego Festiwalu Młodzieży. W pierwszej połowie lat 50. XX wieku uczestniczyła w wielu prezentacjach polskiej sztuki za granicą i również tam odnosiła sukcesy. Była niewątpliwie najczęściej nagradzaną graficzką swojego pokolenia.

Halina Chrostowska urodziła się w Warszawie w 1928 roku. Była córką znanego drzeworytnika i pedagoga Stanisława Ostoji-Chrostowskiego6. Pierwsze próby graficzne wykonywała już w dzieciństwie pod opieką ojca7. W latach 1946–1950 studiowała w warszawskiej ASP: grafikę w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza  oraz malarstwo w pracowni prof. Jana Cybisa. W 1951 roku, jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, rozpoczęła pracę pedagogiczną jako młodszy asystent w pracowni prof. Kulisiewicza. Działała w Kole Naukowym ASP.  Zaangażowała się również  w działalność ZPAP, ZMP i Ligii Kobiet. W 1955 roku jej aktywność zawodowa i społeczna zostały uhonorowane przez ówczesne władze Medalem X-lecia Polski Ludowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

Tworzone przez Chrostowską w pierwszej połowie lat 50. XX wieku akwaforty o tematyce patriotyczno-historycznej8 oraz cykl ukazujący pracę i życie w PGR-ach wpisywały się w konwencję realizmu socjalistycznego. Pozbawione jawnej deklaratywności były nie tyle wyrazem ideowego zaangażowania młodej artystki, co potrzeby mówienia o przemianach społecznych i realiach ówczesnego życia przy pomocy adekwatnego do podejmowanej tematyki i zarazem najprostszego języka graficznego. Z jednej strony był on konsekwencją akademickiego wykształcenia, które otrzymała graficzka. Z drugiej strony, w naturalny sposób korespondował z etapem rozwoju jej sztuki. O najbardziej znanym cyklu Powstanie Kościuszkowskie wypowiadał się m. in. Jan Białostocki: „Jej cykl poświęcony dziejom Powstania Kościuszkowskiego wyróżnił się w 1954 roku znaczną szczerością i dojrzałością artystyczną, na dość jałowym wówczas tle polskiej grafiki”9.

Na wystawie w CBWA Halina Chrostowska pokazała 50 grafik z lat 1956–195710. Jak pisała Bożena Kowalska, „Przy pierwszym już pobieżnym spojrzeniu, wystawa uderza wrażeniem pełni wypowiedzi artystycznej, jakąś głęboką dojrzałością własnego, osobistego widzenia świata. Stanowi ona résumé pewnego etapu rozwoju wizji plastycznej artystki, które ujawnia jej drogę wytyczoną nader wyraźnie i z niezwykłą konsekwencją”11. Zdaniem Ignacego Witza nowe grafiki Chrostowskiej „w sposób dość zasadniczy odchodzą od dawnej koncepcji”12.

Komentowane przez krytyków przemiany w twórczości artystki po okresie socrealizmu sygnalizowały już grafiki zaprezentowane rok wcześniej, na I Ogólnopolskiej wystawie grafiki artystycznej i rysunku w warszawskiej Zachęcie. Dwie spośród wystawionych tam prac: Drzewa i Dwie kobiety znalazły się również na ekspozycji w 1957 roku. W grafikach tych uproszczone postaci ludzi i zwierząt stanowiły w większym stopniu element rozwiązań formalnych niż, jak dotychczas, część literackiej narracji. W tym czasie Chrostowska zaczęła eksperymentować także w obszarze warsztatu wprowadzając do grafik kolor oraz łącząc w jednej odbitce różne techniki metalowe: akwafortę, akwatintę, suchoryt i odprysk. Twórcze podejście do tradycyjnych technik graficznych będzie w przyszłości jedną z głównych cech jej twórczości13.

Największe zainteresowanie recenzentów wystawy w CBWA wzbudziły grafiki z cyklu Astralnego. „Chrostowska postawiła przed sobą nowe i trudne zarazem zadanie” — pisał Aleksander Wojciechowski. „Właśnie w ramach tradycyjnych technik graficznych, w oparciu o «efekty» czysto graficzne, jak kreska, plama czerni i bieli, gra świateł i cieni — rozpoczęła swoje eksperymenty nad nową formą wypowiedzi plastycznej”14. Graficzka zastąpiła pejzaż realny metaforycznym w tonie pejzażem kosmicznym. Temat ten posłużył jej do odważnych rozwiązań formalnych z pogranicza abstrakcji. Krytyk komentował: „Problemy perspektywy, głębi, nieograniczonych odległości zdają się tu najbardziej frapować artystkę [...]. Te nowe, niespotykane dotychczas u Chrostowskiej treści, wymagały poważnych zmian jej dotychczasowych środków artystycznego obrazowania. W ostatnich pracach rozluźnia się zwartość kompozycji. Zacierają się podziały. Mniej widoczne stają się przejścia między bryłą, tłem, bielą i czernią, światłem i cieniem. Operuje częściej grubymi smugami nieregularnych linii niż cienką, precyzyjną kreską”15.

Jerzy Jakimowicz we wstępie do katalogu wystawy w CBWA również zwracał uwagę na rozluźnienie rygoru kompozycji w najnowszych grafikach Chrostowskiej: „Jakże wiele trzeba więc oporów pokonać, by w technice tej przemawiać właśnie językiem swobodnym, właśnie mową spontaniczną. Taką to trudną swobodę osiąga Halina Chrostowska w swoich grafikach”16. Podobną w tonie opinią dzieliła się z czytelnikami Bożena Kowalska: „W owej umiejętności nieefekciarskiego, ale dojrzałego świadomego, maksymalnego wyzyskania możliwości, jakie stwarza użyty materiał i przyjęta technika, upatruję przede wszystkim wysoką wartość prac Haliny Chrostowskiej”17.

Dwie grafiki Haliny Chrostowskiej z 1957 roku – Jeździec I, technika mieszana, 65x50 cm) i Kula ziemska (technika mieszana, 65x50 cm) — zostały zakupione z wystawy w CBWA przez Ministerstwo Kultury i Sztuki18. Znajdują się obecnie w kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Joanna Egit-Pużyńska
dział zbiorów i inwentarzy Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Opracowanie powstało w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – projekt badawczy Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970 (nr 0086/NPRH3/H11/82/2014) realizowany w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki.

Bibliografia:

Czasopisma:

 • Ciechoński, Stanisław, Bądźmy cierpliwi. Na wystawie w Zachęcie, „Kurier Polski” 1957, nr 77.
 • Kowalska, Bożena, Chrostowska i Dominik w Zachęcie, „Trybuna Ludu” 1958, nr 1.
 • RS, Trzy wystawy w  „Zachęcie”, „Sztandar Młodych” 1957, nr 276.
 • (s), „Słowo Powszechne” 1957, nr 281.
 • Witz, Ignacy, W kręgu grafiki, „Życie Warszawy” 1957 nr 292
 • Wojciechowski, Aleksander, Halina Chrostowska, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 50.

Druki zwarte:

 • Białostocki, Jerzy, [wstęp], w: Halina Chrostowska [seria: Współczesna grafika polska], red. Jan Białostocki, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Warszawa 1962.
 • Pużyńska, Joanna, Kalendarium, w: Halina Chrostowska. Akademia prezentuje, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000.
 • Rocznik CBWA 1957, [b.a.; opracowanie graficzne: Wojciech Zamecznik] Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, b.d. [1958].
 • Żakiewicz, Anna, O grafice Haliny Chrostowskiej, w: Halina Chrostowska. Akademia prezentuje, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000.

1   Ignacy Witz, W kręgu grafiki, „Życie Warszawy” 1957, nr 292.
2   Na zaproszeniu podana jest data otwarcia 21 listopda 1957 roku.
3  „Życie Warszawy” 1949 (25.06).
4  Tradycja organizowania przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski konkursów plastycznych i wystaw sięgała 1912 roku. Polską edycję konkursu zorganizowano po raz pierwszy w 1928 roku. Nagrodzona grafika Chrostowskiej Meta nie została zakwalifikowana do udziału w wystawie towarzyszacej Igrzyskom Olimpiskim w Helsinkach w 1952 roku.
5   Danuta Suchocka, Przedfestiwalowy turniej artystów, „Słowo Ludu” 1955, nr 168.
Stanisław Ostoja-Chrostowski uznawany jest za jedną z ważniejszych osobowości polskiej grafiki w dwudziestoleciu międzywojennym. Zajmował sie grafiką warsztatową i użytkową (głównie ilustracją książkową i ekslibrisem). Był organizatorem życia artytycznego, członkiem Stowarzyszenia Polskich Artytów Grafików „Ryt” i cenionym pedagogiem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.  W czasie wojny rodzina Chrostowskich uczestniczyła w konspiracji. Ojciec był żołnierzem Armii Krajowej. Halina brała udziała w Powstaniu Warszawskim jako pielęgniarka i łączniczka. Po wojnie Stanisław Ostoja-Chrostowski zaangażował się w reaktywowanie warszawskiej ASP i został jej pierwszym rektorem.
7  Z tamtego czasu zachowała się Teka drzeworytów Lali Ostoja-Chrostowskiej z lat 1935–1936.
8 Cykle Powstanie Kościuszkowskie, Warszawa. Niezachowany cykl W walce nagrodzony na II OWP był poświęcony tematyce walki klasowej.
9   Jan Białostocki, [wstęp], w: Halina Chrostowska. Wspołczesna polska grafika, red. Jan Białostocki, Wydawnictwo Artytstyczno-Graficzne, Warszawa 1962, s. nlb. Wydawnictwo zapoczątkowało w 1962 roku serię publikacji poświęconych współczesnym polskim grafikom. Monografia twórczości Haliny Chrostowskiej była pierwszą wydaną w tej serii.
10    Rocznik CBWA 1957, [b.a.; opracowanie graficzne: Wojciech Zamecznik] Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, b.d. [1958], s. 22. Dane z Rocznika CBWA wskazują że Halina Chrostowska i Tadeusz Dominik mieli wspólną wystawę.
11   Bożena Kowalska, Chrostowska i Dominik w Zachęcie, „Trybuna Ludu” 1958, nr 1.
12  Ignacy Witz, W kręgu grafiki, op. cit.
13 Pod koniec lat 60. XX wieku graficzka łączyła techniki metalowe z linorytem, a w poźniejszym okresie tworzyła kolaże z elementami grafiki, rysunku i malarstwa.
14 Aleksander Wojciechowski, Halina Chrostowska, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 50.
15  Ibidem.
16 Jerzy Jakimowicz, [wstęp], Halina Chrostowska, katalog wystawy, CBWA „Zachęta”, Warszawa 1957, s. nlb.
17 Bożena Kowalska, Chrostowska i Dominik w Zachęcie, op. cit.
18 Zob. Rocznik CBWA 1957, op. cit., s. 71; Halina Chrostowska, katalog wystawy, CBWA „Zachęta”, Warszawa 1957, spis prac poz. 8 i poz. 33.

Prace artystki w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Akt III
  Akt IIIHalina Chrostowska1982
 • Zdjęcie pracy Oborowy i łaciata
  Oborowy i łaciataHalina Chrostowska1954
 • Zdjęcie pracy Grająca
  GrającaHalina Chrostowska1958
 • Zdjęcie pracy Latarnia morska
  Latarnia morskaHalina Chrostowska1959
 • Zdjęcie pracy Ptaki w klatce
  Ptaki w klatceHalina Chrostowska1959
 • Zdjęcie pracy Ptak
  PtakHalina Chrostowska1959
 • Zdjęcie pracy Kutry
  KutryHalina Chrostowska1961
 • Zdjęcie pracy Sternik
  SternikHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Sternik
  SternikHalina Chrostowska1963
 • Zdjęcie pracy Sternik
  SternikHalina Chrostowska1964
 • Zdjęcie pracy Dziewczyna z książką
  Dziewczyna z książkąHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Aktorzy
  AktorzyHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Cztery postacie z cyklu Komedianci
  Cztery postacie z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Trzy postacie z cyklu Komedianci
  Trzy postacie z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Trzy postacie z cyklu Komedianci
  Trzy postacie z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1963
 • Zdjęcie pracy Trzy postacie z cyklu Komedianci
  Trzy postacie z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Dwie postacie z cyklu Komedianci I
  Dwie postacie z cyklu Komedianci IHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Dwie postacie z cyklu Komedianci
  Dwie postacie z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Statystki z cyklu Komedianci
  Statystki z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Statystki z cyklu Komedianci
  Statystki z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1963
 • Zdjęcie pracy Dziewczyna i klatka z cyklu Komedianci
  Dziewczyna i klatka z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Dziewczynka i klatka z cyklu Komedianci
  Dziewczynka i klatka z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Noc
  NocHalina Chrostowska1963
 • Zdjęcie pracy Maszt
  MasztHalina Chrostowska1963
 • Zdjęcie pracy Czarna dziewczynka
  Czarna dziewczynkaHalina Chrostowska1964
 • Zdjęcie pracy Akt z cyklu Spotkania
  Akt z cyklu SpotkaniaHalina Chrostowska1964
 • Zdjęcie pracy Kompozycja I z cyklu Cienie
  Kompozycja I z cyklu CienieHalina Chrostowska1965
 • Zdjęcie pracy Kompozycja III z cyklu Cienie
  Kompozycja III z cyklu CienieHalina Chrostowska1965
 • Zdjęcie pracy Wschód ziemi
  Wschód ziemiHalina Chrostowska1969
 • Zdjęcie pracy Wschód ziemi I
  Wschód ziemi IHalina Chrostowska1969
 • Zdjęcie pracy Wschód ziemi I
  Wschód ziemi IHalina Chrostowska1969
 • Zdjęcie pracy Wschód ziemi I (inna wersja)
  Wschód ziemi I (inna wersja)Halina Chrostowska1969
 • Zdjęcie pracy Wschód ziemi III
  Wschód ziemi IIIHalina Chrostowska1969
 • Zdjęcie pracy Polskim artystom ludowym
  Polskim artystom ludowymHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Portret IX
  Portret IXHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Portret XXX
  Portret XXXHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Ptak złoty I
  Ptak złoty IHalina Chrostowska1976
 • Zdjęcie pracy Ptak złoty III
  Ptak złoty IIIHalina Chrostowska1979
 • Zdjęcie pracy Ptak złoty III
  Ptak złoty IIIHalina Chrostowska1979
 • Zdjęcie pracy Ptak czarny II
  Ptak czarny IIHalina Chrostowska1976
 • Zdjęcie pracy Ptak czerwony I
  Ptak czerwony IHalina Chrostowska1976
 • Zdjęcie pracy Ptak czerwony III
  Ptak czerwony IIIHalina Chrostowska1979
 • Zdjęcie pracy Ptak niebieski II
  Ptak niebieski IIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Ptak różowy I
  Ptak różowy IHalina Chrostowska1979
 • Zdjęcie pracy Ptak różowy I
  Ptak różowy IHalina Chrostowska1979
 • Zdjęcie pracy Ptak żółty
  Ptak żółtyHalina Chrostowska1976
 • Zdjęcie pracy Ptak żółty VIII
  Ptak żółty VIIIHalina Chrostowska1976
 • Zdjęcie pracy Ptak (Żółty VIII)
  Ptak (Żółty VIII)Halina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Ręce VI
  Ręce VIHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Ręce I
  Ręce IHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Ręce III
  Ręce IIIHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Ręce V
  Ręce VHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Ręce VI
  Ręce VIHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Ręce VII
  Ręce VIIHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Ręce VII
  Ręce VIIHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Ręce VIII
  Ręce VIIIHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Ręce XI
  Ręce XIHalina Chrostowska1975
 • Zdjęcie pracy Portret VI (Czarno-biały)
  Portret VI (Czarno-biały)Halina Chrostowska1976
 • Zdjęcie pracy Portret X (Umbrowy)
  Portret X (Umbrowy)Halina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Portret XI
  Portret XIHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Portret XI A
  Portret XI AHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Portret XII A
  Portret XII AHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Portret XIV
  Portret XIVHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura XXII
  Figura XXIIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura żółta I
  Figura żółta IHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura żółta I
  Figura żółta IHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura żółta I
  Figura żółta IHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura żółta II
  Figura żółta IIHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura żółta V
  Figura żółta VHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura żółta VI
  Figura żółta VIHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura żółta III
  Figura żółta IIIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura złota IV
  Figura złota IVHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura złota VIII
  Figura złota VIIIHalina Chrostowska1978
 • Zdjęcie pracy Figura złota VIII
  Figura złota VIIIHalina Chrostowska1978
 • Zdjęcie pracy Figura różowa I
  Figura różowa IHalina Chrostowska1978
 • Zdjęcie pracy Figura różowa III
  Figura różowa IIIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura różowa IV
  Figura różowa IVHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura różowa IV
  Figura różowa IVHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura czarna I
  Figura czarna IHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura czarna II
  Figura czarna IIHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura czarna IV
  Figura czarna IVHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona IV
  Figura czerwona IVHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura biała II
  Figura biała IIHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura biała V
  Figura biała VHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XI
  Figura niebieska XIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XII
  Figura niebieska XIIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XIII
  Figura niebieska XIIIHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XIV
  Figura niebieska XIVHalina Chrostowska1978
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XIV
  Figura niebieska XIVHalina Chrostowska1978
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XIV
  Figura niebieska XIVHalina Chrostowska1978
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XVIII
  Figura niebieska XVIIIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XVIII
  Figura niebieska XVIIIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XVIII
  Figura niebieska XVIIIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XVIII
  Figura niebieska XVIIIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XVIII A-B
  Figura niebieska XVIII A-BHalina Chrostowska1981
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XIX A
  Figura niebieska XIX AHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura niebieska XX
  Figura niebieska XXHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura zielona IV
  Figura zielona IVHalina Chrostowska1973
 • Zdjęcie pracy Figura zielona V
  Figura zielona VHalina Chrostowska1978
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna I
  Figura srebrna IHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna IV
  Figura srebrna IVHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna VI
  Figura srebrna VIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna VII
  Figura srebrna VIIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna VII
  Figura srebrna VIIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna IX
  Figura srebrna IXHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna X
  Figura srebrna XHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna X
  Figura srebrna XHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna X
  Figura srebrna XHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna XI
  Figura srebrna XIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna XI
  Figura srebrna XIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna XI
  Figura srebrna XIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna XII
  Figura srebrna XIIHalina Chrostowska1977
 • Zdjęcie pracy Figura srebrna XVII
  Figura srebrna XVIIHalina Chrostowska
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona III
  Figura czerwona IIIHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona
  Figura czerwonaHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona X
  Figura czerwona XHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XI
  Figura czerwona XIHalina Chrostowska1972
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XV
  Figura czerwona XVHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XV
  Figura czerwona XVHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XVI
  Figura czerwona XVIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XVII
  Figura czerwona XVIIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XIX
  Figura czerwona XIXHalina Chrostowska1982
 • Zdjęcie pracy Dwie figury
  Dwie figuryHalina Chrostowska1983
 • Zdjęcie pracy Dwie figury II
  Dwie figury IIHalina Chrostowska1984
 • Zdjęcie pracy Trzy figury
  Trzy figuryHalina Chrostowska1983
 • Zdjęcie pracy Figury
  FiguryHalina Chrostowska1985
 • Zdjęcie pracy Figura IV
  Figura IVHalina Chrostowska1984
 • Zdjęcie pracy Profil I
  Profil IHalina Chrostowska1985
 • Zdjęcie pracy Monolog z cyklu Komedianci
  Monolog z cyklu KomedianciHalina Chrostowska1961
 • Zdjęcie pracy W zagrodzie
  W zagrodzieHalina Chrostowska1954
 • Zdjęcie pracy Epilog
  EpilogHalina Chrostowska1962
 • Zdjęcie pracy Niebo
  NieboHalina Chrostowska1957
 • Zdjęcie pracy Akrobatka
  AkrobatkaHalina Chrostowska1957
 • Zdjęcie pracy Jeździec
  JeździecHalina Chrostowska1957
 • Zdjęcie pracy Ziemia
  ZiemiaHalina Chrostowska1958
 • Zdjęcie pracy Kobiety i dzbany
  Kobiety i dzbanyHalina Chrostowska1959
 • Zdjęcie pracy Akty i dzbany II
  Akty i dzbany IIHalina Chrostowska1959
 • Zdjęcie pracy Brzeg z cyklu Ocean
  Brzeg z cyklu OceanHalina Chrostowska1964
 • Zdjęcie pracy Bez tytułu
  Bez tytułuHalina Chrostowska
 • Zdjęcie pracy Figura czarna III
  Figura czarna IIIHalina Chrostowska1971
 • Zdjęcie pracy Figura różowa III
  Figura różowa IIIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XV
  Figura czerwona XVHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XVI
  Figura czerwona XVIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Figura czerwona XVII
  Figura czerwona XVIIHalina Chrostowska1980
 • Zdjęcie pracy Ruszają przedmieścia z cyklu W walce
  Ruszają przedmieścia z cyklu W walceHalina Chrostowska1952
 • Zdjęcie pracy Kobieta
  KobietaHalina Chrostowska1964
 • Zdjęcie pracy Akt I
  Akt IHalina Chrostowska1982
 • Zdjęcie pracy Akt II
  Akt IIHalina Chrostowska1982
 • Zdjęcie pracy Akt IV
  Akt IVHalina Chrostowska1982
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Halina Chrostowska. Grafika
  mediateka / foldery / teksty
  Halina Chrostowska. Grafika
  Wycinki prasowe
 • Grafika obiektu: Halina Chrostowska. Grafika
  mediateka / foldery / teksty
  Halina Chrostowska. Grafika
  Zaproszenie
 • Grafika obiektu: Halina Chrostowska
  mediateka / książki
  Halina Chrostowska
  Katalog wystawy

Informacje

Halina Chrostowska
Grafika
18.11 – 05.12.1957

Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie