Glass Houses. Visions and Practices of Social Modernisation after 1918
Książka towarzysząca wystawie „Przyszłość będzie inna” (wersja angielska)
książki

pod redakcją: Joanny Kordjak
projekt graficzny: Fontarte (Magdalena Frankowska, Artur Frankowski)
wydawca: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
ISBN: 978-83-64714-61-0

Data powstania: 19.10.2018

Narracja książki, podobnie jak obecnie trwająca w Zachęcie wystawa "Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918", której książka towarzyszy, zbudowana jest wokół różnych idei społecznych rodzących się w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Spółdzielczość, kooperatyzm, budowanie silnego społeczeństwa przez sport, ale też społeczne wychowanie dziecka czy edukacja seksualna, ukierunkowane na projektowanie nowoczesnego społeczeństwa, stanowiły odpowiedź na realne problemy społeczne (bezrobocie, klęska mieszkaniowa) i nastroje społeczne (coraz radykalniejsze wraz z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym). Wcieleniem tych idei były modelowe osiedla robotnicze Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (na Żoliborzu i Rakowcu) czy ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, jak Nasz Dom na Bielanach czy sanatorium im. Włodzimierza Medema w Miedzeszynie (zwane małym Edenem). Publikacja ma interdyscyplinarny charakter, a składają się na nią eseje z zakresu historii sztuki, architektury i wzornictwa, filmu, teatru oraz antropologii kulturowej (wśród autorów tekstów są Dorota Sajewska, Ewa Klekot, Monika Talarczyk, Małgorzata Radkiewicz, Przemysław Strożek, Agnieszka Kościańska) oraz bardzo bogaty materiał wizualny. Książka ukazuje interesujący, niekiedy zaskakujący obraz dwudziestolecia międzywojennego w Polsce widzianego przez pryzmat intensywnych przemian społeczno-obyczajowych oraz emancypacji różnych, dotychczas niedowartościowanych grup, jak kobiety, dzieci czy robotnicy. 


The narration of the book, as well as the current Zachęta exhibition, The Future Will Be Different. Visions and Practices of Social Modernisation after 1918, accompanied by the book, are build around various social ideas, arising after Poland regained its independence. These ideas, including the cooperative movement, cooperatism, building a strong society through sports, as well as social children’s upbringing and sexual education, aimed at designing a modern society, were an answer to real social problems (unemployment, the housing crisis) and social sentiments (increasingly more radical as the economic crisis deepened). The embodiment of these ideas were model worker’s housing estates of the Warsaw Housing Cooperative (in the Żoliborz and Rakowiec districts), or care and education facilities, such as Our Home orphanage in the Bielany district or the Włodzimierz Medem Sanatorium in Miedzeszyn (called Little Eden). The publication is interdisciplinary in nature and consists of essays in the fields of art history, architecture and design, film, theatre and cultural anthropology (text authors include Dorota Sajewska, Ewa Klekot, Monika Talarczyk, Małgorzata Radkiewicz, Przemysław Strożek, Agnieszka Kościańska and others), as well as very rich visual materials. The book shows the fascinating, sometimes surprising picture of the interwar period in Poland, seen through the prism of intensive social and moral transformations, as well as the emancipation of various previously undervalued groups, such as women, children and the working class.

Powiązana wystawa

 • Grafika do wystawy Przyszłość będzie inna
  24.02 – 27.05.2018
  Przyszłość będzie inna
  Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918

  Wystawa poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu w Polsce, której narracja zbudowana będzie wokół kluczowych idei społecznych, jakie rodzą się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Koncepcje modernizacyjne skupiające się na potrzebach dotychczas niedowartościowanych grup społecznych — kobiet, dzieci, robotników czy mniejszości narodowych — pokazane zostaną za pomocą szeroko pojętej kultury wizualnej tego czasu (od architektury i wzornictwa po najbardziej nowoczesne wówczas medium — film).

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Zobacz także
 • Grafika obiektu: Polska — kraj folkloru?książki
  Polska — kraj folkloru?
  Cyfrowa publikacja towarzysząca wystawie
 • Grafika obiektu: Just After the Warksiążki
  Just After the War
  Digital publication