1. Bartosz Mucha, 52 leniwe tygodnie. Paraarchitektura, 2011, photo Marek Krzyżanek